mapa strony   |   kontakt   |

Rodzaj i zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych

Do zadań Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Lublinie należy:
1) udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ratownictwa medycznego zgodnie z ustawą o Państwowym Ratownictwie Medycznym i przepisami odrębnymi;
2) prowadzenie działań związanych z promocją zdrowia;
3) organizowanie oraz udzielanie pomocy i koordynowanie działań w razie klęsk żywiołowych, katastrof i innych masowych akcji na terenie swojego działania;
4) prowadzenie działalności związanej z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową oraz obronnością kraju;
2. Podmiot prowadzi działalność leczniczą w rodzaju: ambulatoryjne świadczenia zdrowotne.
3. Zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych obejmuje:
1) świadczenia zdrowotne w rodzaju ratownictwo medyczne udzielane przez podstawowe „P” i specjalistyczne „S” zespoły ratownictwa medycznego w warunkach pozaszpitalnych każdej osobie znajdującej się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego polegającego na nagłym lub przewidywanym w krótkim czasie pojawieniu się objawów pogarszania zdrowia, którego bezpośrednim następstwem może być poważne uszkodzenie funkcji organizmu lub uszkodzenie ciała lub utrata życia, wymagające podjęcia natychmiastowych medycznych czynności ratunkowych i leczenia,
2) transportu sanitarnego i pomocy doraźnej realizowanej przez zespół transportu sanitarnego typu N,
3) transportu sanitarnego.

Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe SP ZOZ w Lublinie prowadzi wyodrębnioną organizacyjnie działalność, inną niż lecznicza polegającą na:
1) świadczeniu usług transportowych;
2) wynajmie, wydzierżawianiu, użyczaniu posiadanego majątku w tym pomieszczeń, parkingów, samochodów oraz sprzętu;
3) organizowaniu zabezpieczenia medycznego imprez masowych i innych;
4) wykonywaniu diagnostyki, obsługi i naprawy pojazdów mechanicznych;
5) sprzedaży paliw, części zamiennych i akcesoriów do pojazdów mechanicznych oraz artykułów spożywczo – przemysłowych;
6) montażu i konserwacji aparatury oraz urządzeń łączności radiowej;
7) prowadzeniu szkoleń.
Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Barbara Grzywaczewska
Dokument z dnia: 06.06.2022
Dokument oglądany razy: 1 360
Opublikował: z j
Publikacja dnia: 06.06.2022
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl