Zapraszamy do kontaktu tel: +48 81 533 77 93 e-mail: sekretariat@pogotowie.lublin.pl

Deklaracja dostępności

 

1. Wstęp oraz nazwa podmiotu publicznego

Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie (ul. Spadochroniarzy 8, 20-043 Lublin, tel. 81-533-77-93, fax. 81-533-78-00, e-mail: sekretariat@pogotowie.lublin.pl), dąży do zapewnienia dostępności swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej tj. Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Lublinie – www.pogotowie.lublin.pl

2. Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 21-10-2015

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 21-09-2020

3. Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej.

 • na stronie internetowej znajdują się dokumenty i pliki multimedialne nieprzystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Multimedia mogą nie posiadać napisów dla osób niedowidzących. Pliki te będą stopniowo uzupełniane.

 • nie wszystkie elementy wizualne zawierają ścieżkę dźwiękową z napisami dla niesłyszących.

 • nie wszystkie elementy multimedialne wizualne posiadają możliwą do uruchomienia bezwzrokowo, poprawnie sformułowaną audiodeskrypcję.

 • mogą zdarzać się błędne opisy alternatywne zdjęć, które będą one stopniowo eliminowane.

4. Data sporządzenia Deklaracji Dostępności oraz metoda przygotowania

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020 -09-18

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

5. Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku utrudnień w dostępności strony internetowej prosimy o kontakt mailowy na adres informatyka@pogotowie.lublin.pl lub bezpośrednio do osób odpowiedzialnych. Osobami odpowiedzialnymi są Wiesław Marciniak (e-mail: ti@pogotowie.lublin.pl) oraz Zbigniew Jastrzębski (e-mail: zj@pogotowie.lublin.pl). Można także zadzwonić na numer telefonu 81-536-76-65. Tą samą drogą można złożyć wniosek o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargę na niewystarczające zapewnienie dostępności.

6. Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

7. Powiększanie strony

Przeglądarki internetowe za pomocą skrótów klawiaturowych lub odpowiednich ustawień umożliwiają powiększenie Portalu. Jest to szczególnie pomocne dla osób z wadą wzroku. Jeżeli chcesz się dowiedzieć, jak w łatwy sposób powiększyć lub pomniejszyć treść wyświetlaną na ekranie przejdź do strony: Powiększanie i pomniejszanie stron w systemie Windows.

8. Skróty klawiaturowe

Wykorzystanie skrótów klawiaturowych ułatwia korzystanie z serwisu .
Główne skróty klawiaturowe dotyczące poruszania się po strony internetowej:
Tab - przeniesienie do kolejnego elementu na stronie
Shift i Tab - przeniesienie do poprzedniego elementu na stronie
Spacja lub PgDn - przewinięcie strony w dół o jeden ekran
Ctrl i + - powiększenie całej zawartości strony
Ctrl i + - powiększenie całej zawartości strony
Ctrl i - pomniejszenie całej zawartości strony
Ctrl i 0 - przywrócenie normalnego rozmiaru całej zawartości strony
Home - przejście na górę strony
End - przejście na dół strony

9. Dostępność architektoniczna

 1. Podstacja Śródmieście.

  Do budynku przy ul. Spadochroniarzy 8 w Lublinie prowadzi ciąg pieszy i dojazdowy od ul. Spadochroniarzy. W obrębie 30 m od budynku znajduje się ponad 36 wyznaczonych miejsc parkingowych, również z wyznaczonym miejscem dla osób z niepełnosprawnościami, które usytuowane jest bezpośrednio przy pochylni podjazdowej dla wózków, prowadzącej do budynku. Budynek posiada od strony parkingu wejście główne po schodach, przy których z lewej strony, bezpośrednio z wyznaczonego miejsca parkingowego można przemieścić się po pochylni podjazdowej dla wózków pod drzwi wejścia głównego i holu. Drzwi wejściowe posiadają przycisk – domofon usytuowany na odpowiedniej wysokości do obsługi samodzielnie przez osoby z niepełnosprawnościami, nie korzystające z opiekuna. Szeroki korytarz zapewnia swobodne wejście do windy osobowej obsługującej wszystkie kondygnacje budynku. Winda posiada jednostronne wejście, bez przeszkodowe dla przemieszczania się w poziomie, w tym osób z niepełnosprawnościami. Na parterze, interesant może skorzystać z toalety przystosowanej dla osób z niepełnosprawnościami. Przy pełnowymiarowej windzie, obsługującej wszystkie poziomy komunikacyjne osoby z niepełnosprawnościami mogą swobodnie przemieszczać się po budynku do każdego pomieszczenia objętego obsługą interesantów. Korytarze na piętrach są szerokie i wolne od barier architektonicznych. Obiekt nie posiada informacji w postaci pisma punktowego Braille dla niewidomych ani w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Nie ma zakazu wstępu z psem asystującym.

  Istnieje możliwość spotkania pracownika pogotowia z osobą niewido lub słabowidzącą na parterze budynku w celu pomocy w pokierowaniu do miejsca docelowego.

 2. Ośrodek Szkoleniowy

  Do budynku Ośrodka Szkoleniowego przy ulicy Bursaki 17 w Lublinie prowadzi ciąg pieszy i dojazdowy od ul. Związkowej. Przed budynkiem znajdują się miejsca parkingowe, również z wyznaczonym miejscem dla osób z niepełnosprawnościami. Od strony ul. Związkowej znajduje się główne wejście do budynku do którego prowadzą schody. Po drugiej stronie budynku znajduje się drugie wejście oraz winda platforma dla niepełnosprawnych. Korytarz na parterze jest szeroki, wolny od barier architektonicznych. Interesant może skorzystać z toalety przystosowanej dla osób z niepełnosprawnościami, który znajduje się na parterze budynku, po lewej stronie za głównym wejściem. Obiekt nie posiada informacji w postaci pisma punktowego Braille dla niewidomych. Nie ma zakazu wstępu z psem asystującym.

 3. Podstacja Czechów

  Do podstacji Czechów przy ul. Kompozytorów Polskich 8 do budynku prowadzi ciąg pieszy i dojazdowy od ul. Smorawińskiego i Kompozytorów Polskich. W okolicach Podstacji Czechów znajduje się parking, który nie posiada miejsca wyznaczonego dla osób z niepełnosprawnościami. Do budynku prowadzi wejście, które posiada szerokie drzwi. Korytarz w budynku jest szeroki, wolny od barier architektonicznych, pozwalający na swobodne poruszanie się wózkiem inwalidzkim. Toalety znajdują się po prawej stronie korytarza, nie dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami.

 4. Podstacja Bronowice

  Do podstacji Bronowice przy ul. Tetmajera 21 prowadzi ciąg pieszy i dojazdowy od ul. Tetmajera i ul. Wilczej. W okolicach Podstacji Bronowice znajduje się parking, który posiada miejsce wyznaczone dla osób z niepełnosprawnościami. Do budynku prowadzi wejście, które posiada podjazd dla wózków inwalidzkich. Drzwi wejściowe oraz korytarz jest szeroki, wolne od barier architektonicznych, pozwalające na swobodne poruszanie się wózkiem inwalidzkim. Toaleta nie jest dostosowana dla osób niepełnosprawnych.

 5. Filia Świdnik

  Do budynku przy ul. Niepodległości 2 prowadzi ciąg pieszy i dojazdowy od ul. Niepodległości. W obrębie 20 m od budynku znajdują się miejsca parkingowe. Brak miejsca wyznaczonego dla osób z niepełnosprawnościami.

 1. Filia Łęczna

  Filia w Łęcznej znajduje się w budynku administrowanym przez SP ZOZ w Łęcznej przy ul. Krasnystawskiej 52. Miejsca parkingowe, znajdują się przed SP ZOZ w Łęcznej.

  Do budynku pogotowia prowadzi wejście, które posiada szerokie drzwi wolne od barier architektonicznych. Toalety nie dostosowane do osób z niepełnosprawnościami.

 2. Filia Kraśnik

  Do Filii w Kraśniku przy ul. Fabrycznej 6 prowadzi ciąg pieszy i dojazdowy od ul. Fabrycznej. Przed budynkiem znajduje się parking, który nie posiada miejsca wyznaczonego dla osób z niepełnosprawnościami. Budynek posiada od strony parkingu wejście główne po schodach. Wejście jest szerokie i bez barier architektonicznych. W budynku jest szeroki korytarz pozwalający na swobodne poruszanie się wózkiem inwalidzkim. Po lewej stronie korytarza znajduje się toaleta, dostosowana dla osób niepełnosprawnościami.

10. Obsługa osób z niepełnosprawnościami

Od 1 kwietnia 2012 r., czyli z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011 r. Nr 209, poz. 1243), osoba doświadczająca trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się (zwana dalej osobą uprawnioną) ma prawo do:
- skorzystania z usług tłumacza języka migowego,
- załatwienia sprawy przy pomocy osoby przybranej,
-kontaktu z Wojewódzkim Pogotowiem Ratunkowym SP ZOZ w Lublinie za pośrednictwem narzędzi współczesnej komunikacji.


W celu skorzystania przez osoby zainteresowane z pomocy tłumacza języka migowego PJM, SJM, SKOGN przy załatwianiu spraw w Wojewódzkim Pogotowiu Ratunkowym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Lublinie, prosimy o:

 • zgłoszenie telefonicznie pod nr 81 533-77-93,

 • przesłanie e-maila na adres: sekretariat@pogotowie.lublin.pl

 • przesłanie wiadomości faxem pod nr 81-533-78-00

Niestety, nic nie znaleziono
Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe SP ZOZ w Lublinie

Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe SP ZOZ w Lublinie

20-043 Lublin, ul. Spadochroniarzy 8

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

VI Wydział Gospodarczy – Krajowy Rejestr Sądowy

Nr KRS 0000005890

REGON: 431018621

NIP: 712-241-34-74

Projekt i wykonanie - Freeline.
Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Dowiedz się więcej: Kliknij tutaj»
Przewiń